Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*<S .BRIEVEN OVER.

„• zorgt zy voor u. Uw Broeder is doot: gy ,, wordt de natuurlyke Erfgenaam eens Vaders ,

die u met open armen zal ontfangen."

„ Wat zegt gy? is myn Broeder dood? God „ is rechtvaardig! Hy ontneemt aan mynen ver». „ volger het voorwerp, 't welk hem zyne Ho„ vaardy zo dierbaar maakte; ik heb den Hé„ mei niet vruchtloos om wraak gebeden, daar „ ik om zynent wille het iagtoffer wicrd cenes

„ onnatuuriyken hoogmoeds." Luister*

„ hervatte de Intendant, én maak u die guns„ ten door een waar berouw waardig. Myn „ Heer de Vilmore, 'bewerker van zyn eigen „ fortuin, wil daar over ook ten vollen be„ fchikken: hy heeft twee Dochters, die hy „ ten uwen koste kan verryken; maar, dewyl hy geen Kleinzonen heeft, die zynen naam „ voeren, hy uwe misdagen betreurt, zo wel „ als uwe tcgenfpoeden, zo benoemt hy u tot „ opvolger, in den rang en de fchatten, die „ by nu heeft. Gy begrypt wel, waar door „ gy deeze weldaden zult moeten verdienen ?"— „ Ga voort, fprak Saint André koeltjes, een „ Vader, die my erkennen wil , die my tot ,, zich roept, om zyne tranen aftedrogen, za£ „ my zeker niets onwaardigs afvorderen: wat

„ eischt hy van my ? " „ Gy moet eene

„ zo lage als ontëerende Huwlyksverbintenis „ verbreken. Uw Huwlyk is onwettig: voor .

Blan.

Sluiten