is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPVOED IN O. I09

Diets dan aartighedcn voort: werkjes van een oogenblik, gemaakt om te fchitteren , niet om duurzaam te zyn; in 't begin met drift ontfangen , eenige weken als uitmuntent overal te pas gebragt, en daarna voor altoos vergeten. Corneille is aan zyne grote ziel, geenzins aan zyn vernuft, zynen onfterfelykcn roem verfchuldigt: door haar blyft hy het voorwerp der verwondering, voor alle tyden en eeuwen. Wees, myn Porphirius, een eerlyk, toegevent, weldoent man, en uwe fchriften zullen de liefde tot de deugd inboezemen. Daar in vindt men noch grootfpraak, noch tegenftrydigheid. Hy, die alleen door deugd en waarheid bezielt wordt, kan zich nimmer tegenfpreken. Wilt gy de goede zeden prediken, hervorm eerst u zelf: bcftry uwe driften; verfoei den haat; leer het Godlyk vergeven: dan zultgy, op het allcrwejfprekentst , het grote , het goede verheffen, ö Welk een edlen Loopbaan zult gy intreden , zo gy maar wel bezeft, wat gy onderneemt 2 Hier toe roepen u uwe Genie en uw fmaak beide. Maar, zo gy verdwaalt, zo gy bezwykt voor de verzoeking, om eenige oogenblikken te fchitteren, en daarom de grondftellingen der waarheid verlaat, zo gy u door den geest der Partyfehappen en Cabalen laat mede flcpen..* Ach! myn Zoon, de gaven, die gy bezit, zyn u van God gegeven 9 zyn door my geoelfent,

niet