Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB OPVOEDING. 23$

,, beloof my, morgen middag by my te komen „ eeten. " Gy begrypt wel, dat ik dit verzoek met blydfchap aannam, en dat ik wel op myn tyd zal pasfcn. 6, Zo ik eenige omftandigheden van haar geval horen konde! Ik zal niet 'uit Albenga vertrekken, zonder alles, wat in myn vermogen is , ten dien einde te hebben aangewent.

VERVOLG van het JOURNAAL.

albenga, Woensdag avond.

Ik bezit eindlyk deeze zo begeerde, zo ongemene , zo gewigtige Historie. Het kostbaar handfchrift, door de Hertogin zelf gefchreven , heb ikvoor vier-en-tvvintig uuren, in myne bewaring , met de vryheid, om er een vertaalt affchrift van te maken. ... Ik heb het gelezen !.... Ik kan de Heldin van dat ftuk, niet zonder een onuitdruklyk leedwezen , vaarwel 'zeggen.... Hoe ongelukkig was deeze deugdzame , beminlyke Vrouw!... Welk een lot was het hare !.. . Maar laat ik den draad van myn Verhaal, terwyl myn Heer d'Almane en DainviHe het gefchrift zitten te vertalen en aftcfchryven, weder opvatten. Wy kwa¬

men ten elf uuren by de Hertogin. Zy ftelde

ons

Sluiten