Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR mdccxci. 21

vermeerderd is : doch daar en tegen is het met in verminderd , waar van 'er 82 naar Zee gezonden , en 29 om verfchillende redenen, die wy ftraks nader zullen ontvouwen, ontflagen zyn. Dan het is om die vermindering van 22 jongelingen te vergoeden , dat wy 'er onlangs weeder 22 op eenen dag hebben aangenomen.

II. Maar , Myne Heeren, het is juist in die aanneeming, dat voor ons zeer veel zwaarigheden gelegen liggen , dat wy nimmer aan allen kunnen voldoen; wy weeten zelfs, dat 'er zeer veel over onze handehvyze • daar omtrent geklaagd wordt.. Vergunt ons dan, dat wy dit ft.uk wat naauwkeuriger ontvouwen , en U , Myne Heeren,j als richters over ons gedrag aanneemen.

Zeederd de oprichting van het Kweekfchool zyn 'er 408 jongelingen in het zelve ingenomen, en opgevoed ;. de redenen , die wy te vooren aangehaald hebben , hebben ons belet 'er meerder aan te neemen: doch daar 'er, van den tyd af dat men op de oprichting van een Kweekfchool heeft begonnen te denken, omtrent de 800 jongelingen ter plaatfing zyn aangeboden , fpreekt het van zelfs, dat 'er buiten eenigen fchuld aan onzen kant by de 400 kinderen, en ruim zo veel ouders, of voorftanders, over onze handelwyze onvergenoegd zyn geworden. Ieder geeft B 3 im-

Sluiten