Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

gewis de gevoeglykfte. Had de Schryver eerst de zeden en gewoonten van de Bewoneren des Lands befchreven, hy zou noodzaeklyk vele dingen als bekend hebben moeten onderftellen, waer van echter de Lezer natuurlyk onkundig zyn moet, endaerdoor zouden dus zyne Befchry vingen in vele byzonderheden onverftaenbaer geweest zyn, of hy had moeten vervallen in meenigvuldige herhalingen, welke nu vermeiden zyn.

't Is noodig den Lezer te berichten, dat de Aenmerkingen des Schryvers over ditonderwerp bepaeld zyn tot het Grondgebied der Nederlanderen in Guiana , zynde dat der Spaenjchen gefloten voor Vreemdelingen, met wien alle omgang verboden is : ook heeft de gemeenfchap met de Franfche en Portugeefche Volkplantingen, aen deze kust, geene mindere zwarigheden. Zoo onvolkomen is tot hiertoe onze kennis van dit gewest geweest, dat zelfs de laetfte Samenftellers der hedendaegfche Gefchiedenis zyn buiten ftaet geweest, om te bepalen, of deszelfs oorfpronglyke bewoners hier groote maetfchappyen gevormd hebben en in prachtige en ryke fteden t'zamen wonen , * 3 dan

Sluiten