is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 166 }

men in den omtrek dik. Haer kop is breed eq platachtig; haer ftaert lang, dun en fpits. Zy heeft een bruine couleur, doch is geteekend op den rug en haere zyden met caftange bruine vlekken, Haer beet is niet vergiftig; maer zy zyn ten uiterften lastig, pm dat zy zich in kreeken en meiren onthouden, en daer de Eenden en Ganzen enz. vernielen. Wanneer zy een grooter prooi bekomen, dooden ze die, naer het zeggen der Indianen, door haren lpitzen ftaert in den endeldarm te brengen , waervan zy dan ook by de Blanke bewoners een zeer misfelyken naem bekomen hebben.

De Scharlaken-Slang is omtrent vyf voeten lang, en zoo dik als een vuist, overal levendig fcharlaken rood, behalven aen den buik, die dof rood is. De kop is plat en breed en de ftaert dun. Deze Slang is twee-fiachtig, en men ziet ze aen de oevers der ,Rivieren dikwyls om de takken der boomen geflingerd. Ik bevond my on? langs in een boot met zekeren Heer, die er een in. zulk poftuur dwers door midden fchoot, zoo dat zy terftond in 't water viel. Dan, offchoon de ééne helft van haer lichaem flechts met een klein gedeelte van het vel aen de andere hing, had zy echter de ftoutheid, om moeite te doen , om, in de boot te komen, en het ongelyk te wreeken • doch dewyl haer e'éne helft haer niet dienen,