Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 de HEMEL

ken , — wanneer het u daar toe brengt, om || , ter verkrijging van 't noodig onderhoud , van zodanige middelen te bedienen , welke uw geweeten , in het geheel niet , kan goedkeuren. Maar wie noodzaakt u nu , zoo te handelen? uwe reden zekerlijk niet ; maar uwe verwijfdheid , uwe zucht tot het gemak , deze zijn het, die u het gebruik zulker laage middelen aanraaden. Maar overweegt gij nu, integendeel, den toeftand , waar in gij u bevindt, als een Man, — dat wil zeggen , hebt gij , bij die overweeging , vast bepaald , u van geene andere middelen ter verbetering van uwen toeftand te zullen bedienen , dan van die geenen , welken uw geweeten goedkeurt , welk een licht zal dan , in uwen Geest, opgaan! welk eene Hemelfche gelukzaligheid zal uwe armoede u dan verfchaffen l Zeer gemakkelijk zal het u dan vallen , daar toe te komen , dat gij uwe uitgaven vermindert , en eene menigte dingen leert ontbeeren , welke gij van te vooren , als onontbeerlijk voor u , befchouwdet; gij zult over uwe talenten en krachten beginnen na te denken , menig talent , menige kracht , die tot dus ver nog in uwen Geest fluimerde, zal daar door opgewekt worden, en beginnen

Sluiten