is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron de Trenck. g7 Den Monarch , van wie ik opregtelyk bemind was, had my van eerfc af niet voor goed verworpen • maer, eylaes ! ik verftond te laet dat myne gevangenis flegts een jaer moeft dueren , en dit om myne gecrouwheyd te beproeven ; niemand fjad my zulks gezeyd, en dit was een raedfel dat ik niet m tyds heb konnen ontknoopen.

Den Plaets Major Doo was eenen begunftieden van den Generael Fouquet; hy was eenen giengen en baetzoekenden menfch ; hy wift dat jk geld had, en ftelde zig daerom aen als mynen beichermer : hy zeyde my altyd dat ik voor myn geheel leven veroordeeld was, dede de converfatie vallen op het groot vermogen van den Generael Fouquet by den Koning , en op zyn eygen gezag by den Generael. Voor het «fcnenk van een peerd , waer op ik te Glatz gekomen was, Kreeg ik verlof om binnen den omvang van het Jafteel te wandelen, en voor eene gifte van io0 ducaeten verlofte ik den Cornet Reitz , die Gepoogd hebbende om met my te vlugten , verrae, den was. Men heeft my verzekerd dat den zeiven dag als ik den degen van de zyde van den Major uoo rukte , en als eenen wanhopenden over alle de mueren van Glatz fprong, dezen Officier in myne gevangenis gekomen was om my, naer verjcheyde bewimpelingen , ftrenge en dreygende voorbereyd.ngen , de blyde tyding aen te kondigen , nat ik, door zyn toedoen en de voorfpraek van den Generael , m »gt hopen van maer een jaer gevangen te blyven , en gevolgendlyk binnen eenige weken los gelaeten te worden. Wat verföeyelyke eerloosheyd van eenen menfch die van den goud - duyiel bezeten is! Men gaf den Koning zekerlyk geen berigt van den veragtelyJen hfc die den Plaets - Major in 't werk gefield' had; daer wierd hem flegts gefchreven dat ik nog geheel onlangs eene wanhopige daed Deftaenhad,