is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oS Leven van Frederik

den; doch ik zal zoo veel als ik kan de woorden

verkorten, zonder de omftandigheden te vergeten.

Wy hadden deze «Giture tot Eikufeh alreeds ontmoet,. en eenen van de Heeren had daer aen Schell gevraegd waer wy henen gingen , waer op hy hem Ezenftochow genaemd had. Wy waeren verre van het minfte vermoeden van deze ontmoeting te hebben , die ons met de grootïle ongelukken dreygde.

Deze gallen bleeven in onze herberg vernagten ; zy zagen ons met veel onverfchiliigheyd aen , en fpraken weynig. Wy gingen te bedde; maer te midden in den nagt komt den braeven weerd ons wekken , en doet ons eene ontdekking die ons bynaer onberoerlyk maekte van verbaesdheyd : hy zegt ons dat deze Heeren verkleedde Pruyfiènaeren zyn , gezonden om ons te agtervblgen; dat ze hem van 50 tot 100 ducaeten geboden hebben om toe te laeten dat men ons in zyn huys zoude nemen,om gebonden nae Silefien te voeren; maer dat hy hunnen voordel ftandvaftig heelt afgeflaegen , en nog zoude afflaen , al zoude hy daer voor eenen veel grooteren loon mogen genieten. Evenwel, gelyk hy daer by voegde , had hy moeten beloven van de zaek voor ons geheym ie houden, en daer voor hadden zy hem 6 ducaeten in de hand geileken.

Toen zagen wy klaereiyk dat het eenen Officier en twee Onder-Officieren waeren , die den Generael Fouquet agter ons gezonden had : wy onderzog;en by ons zelf wie hun onzen weg mogt ontdekt hebben , en bellooten dat het niemand anders konde zyn als zekeren Mollinie , Lieutenant der bezetting van Halbeifchwert, die ons te Rraunau bezogt had , als eenen vriend van Schell; alwaer hy twee dagen by ons gebleven was , en ons bezonderlyk ondervraegd had' raekende de geweften daer wy eenen toevlugt waden zoeken.