is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$ Léven van Frederik

leyd , was, middelen te zoeken om onze vervolgers zelf op den weg aen te taften. Wy wiften van Lazarus dat ze maer eene fuziek hadden : ik had ook eene f met eenen goeden fabel, en wy waeren beyde voorzien van een goed paer Ichiet-piftolen , die wy onder ons kleed droegen : dus hadden onze vyanden geen agterdogt van dit geweer ; maer zy zagen in den aenval , tot hunne verbaesdheyd , hoe wel wy dit wiften te handelen.

Den 7 volgden wy de baen die nae Parfemechv leyd , en wy hadden nauwelyks eene royle gegaen , als wy van verre eene voiture ontdekten : wy gingen daer naeder by, en kenden ze voor de voiture van onze vervolgers , die in de fneeuw gehaeperd fcheen, en deze Heeren daer rond. Als wy by genoeg waeren , zy riepen dat wy hun zouden komen helpen. Hun oogmerk was zekerlyk , ons onder dien fchyn tot hun te lokken, en alsdan te overrompelen. Schell was geenen fterken perfoon ; zy zouden alle gelyk op het lyf gevallen hebben : aldus hadden zy ons gemakkelyk konnen opiigten; want men wilde ons levende hebben. Wy weeken van de kalfyden , en ons dertig frappen van hun houdende , gaf ik tot antwoorde : Wy hebben geenen tyd om u te helpen. Daer op fprongen zy alle vier in hun rydtuyg , namen daer fchiet-piftolen uyt, en kwamen nae ons geloopen , roepende : Staet, fchelmen, ftaetl Wy namen geveynsdeiyk de vlugt; maer ik, my fchielyk omkeerende , lofte eene piftoól op den genen die naeft by my was; den kogel trefte hem in de bord ; hy viel; Schell geeft ook vuur, en onze vervolgers doen van gelyken : Schell word yan eenen kogel aen den hals geraekt: als san tafte ik hun op myne beurt aen , en lofle beyde myne pjflolen : den eenen vlugt: ik , vervoerd door de ^ramfchap , vervolge hem ontrent 300 Rappen : hy bleef toen ftaen i ea gelyk hy zig omkeerde