is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffen, bestaande in een verzameling van kleine stukjes, brieven, of verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. ast

Ihat geboogen, en de hoek der kromming is derwaards , werwaards hec verplaatfte beenëind zig be* vind; de deelen zijn gefpannen daar hec verplaatft been is uitgeweekcn; en gevolgelijk moec, opd?£ onder de uitrrekking de gefpanhe deelen niec meerder gefpannen worden, de bewerking zoo gefchieden, dac alcoos hec verdfle eind van de lijn, die hec verplaaft been toe den hoek maakc, hec middepuht (centrum') blijve» De uitrekking moec hier inzonderheid langzaam en gelijk gefchieden, opdat hec bewoogen wordend beenëind niet kwecfe.

§ VI. Indien hec verplaatft beenëind ce fterk bekneld is, inzonderheid door een peezigc uitbreiding, of de huid, dezelve doorboord hebbende, dan moer men voor een geweldige uittrekking liever verkiezen , om door een ruime infnij:-iing de beknelling en fpanning te verminderen : daar de geweldige beknelling van de huid of van een peezige uitbreiding zomtijds een allergeweldigfte uitrekking vereischt,welke van zwaare toevallen uit de belediging der fterk gerekte deelen doorgaans agtervolgd word ; daar maakc dikwiis de aangepreeze infnijding de verplaatling allergemakkeljksc. (a)

§ VIL

(a) Ik heb een en andermaal de droevigfte gevolgen., als zwaare ontfteeking, verettering, verffervlng, en een onherftclbaare verminking zien volgen op het geweldig uitrekken der beknelde fchuinfche Beenbreuken, ïnzon-

der.