is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeldzaame en verbaazende lotgevallen van Celide.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 GESCHIEDENIS

D e Graaf was niet voldaan, wegens de liefde van den Marquis voor Celide, door de hh> derpalen, welke hy voorzag, dat de Hertoch de Bliville, aan die van de Marquis zoude ftellen; en uit oorzaak van het verdriet, waar mede hy voorzeide, dat Celide zoude overlaaden worden; haar aangaande , zy kon de zachte blydfchap niet wederftreeven, welke zy gevoelde op het befchouwen van de hevige hartstocht van den Marquis; terwyl de hoop zich Meester van hart, gelyk ook van dat van de Bliville maakte, die, zich op de tederheid, die zynen Vader voor hem voede, en op dé verdienden van Mejufvrouw de Bricour, gerust ftellende,zich vleide, dat zyn geluk binnen kort, onwrikbaar zoude gevestigd zyn. De Marquis bleef nog byna een Maand , by de Graaf de Bricour, en gedurig bezig, om aan Celide de gevoelens welke hy vóórhaar had te vertonen; ook had hy aanleiding te denken, dat de geene welke zy voor hem had, de zyne byna evenaarden ; want alhoewel haar mond hem 'er niets van uitdrukten, deede echter haare oogen, wiens bewegingen niet aan die der liefde kunnen ontfnappen, hem gewaar

wor»