Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 GESCHIEDENIS

hart hooren , en befchuldigd ray van trouwloosheid. Maar hoe ! hernam hy :. ben ik fchuldig om dat ik dat geene bemin 't welk. de Natuur het volmaaktfte gevormd heeft? — In dit eerfte oogenblik van vervoering verfcheen Mejufvrouw de Blemignt ; haar ziende waren de eerfte bewegingen van den Ridder om zich in te binden ; maar overweegende dat zy de vriendin was van Celide, vergat hy dat zy de Zuster van de Blemigni was, door haar te willen verzoeken ter gunfte van hem by Mejufvrouw de Bricour eene poging te doen; dit befluit dan genomen hebbende, zeide hy, na haar zeer eerbiedig gegroet te hebben: i- Mejufvrouw, gy ziet een' Man,

wien de bekoorlykheden van Mejufvrouw de Bricour ongelukkig gemaakt hebben; op u alleen is zynehoop gevestigd, voegde hy 'er by, zich aan haare voeten werpende: ja , Mejufr vrouw, gy alleen kunt mogelyk de droefheid doen eindigen waar mede ik beladen ben. • .. — Ik kan zo weinig zien, viel Mejufvrouw de Blemigni hem in, terwyl zy hem deed opftaan: waar in ik u by myne Vriendin van dienst kan zyn, dat ik u de verbaasdheid niet

kan

Sluiten