Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CELIDE. 237

kan uitdrukken Ach! Mejufvrouw^

weiger my niet, ik frneek u zulks; gy vermoogt alles by uwe aanbiddelyke Vriendin; verwaardig u haar van mynë hartstocht te fpreeken; tracht haar te bewegèn s door haar de wanhoop waar van gy Getuige zyt af te beelden; overreed haar eindelyk dat de Bliville voor haar geene zulke tedere gevoelens heeft dan de myne zyn.... verminder , ik bezweer u zulks,insgelyks zyne genegenheid voor haar;dat zy billyk zy, dat zy myn liefde Recht doe! Ach! Mejufvrouw, fpreek uit medelyden voor my uwe Vriendin ,• want indien gy het doed, ben ik verzekerd gelukkig te zullen zyn! Eene zo bekoorlyke perfoon, voegde hy 'er by: is altoos zeker niets te vergeefsch te zullen verzoeken.—Wanneer ik de tytel al verdiende waar mede gy my bekleed, ben ik echter zo weinig in ftaat om het geene gy begeerd uit te voeren, dat ik 'er my niet mede durf belasten. ■ Ach! de haat van uwe Vriendin voor my is a zekerlyk bekend; maar Mejufvrouw, is dezen haat onverzoenlyk ? Enzoud gydien nietkunnen uitdooven in het hart waar in denzelve regeerd, en 'er een ander gevoelen min wreeder voor het

myne

Sluiten