Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M I D D E E-E E U W. 135

dert onder den algemeenen naam van Engeland vereenigd (62); en deezen nieuwen ftaat is, na veele wisfelvalligheden, eene der magtigfte in Europa, ja door de fterkte van deszelfs zeemagt de eerfte geworden.

XXXIII.

Het Westerfche Keizerrijk verloor intusfehen meer en meer deszelfs magt en aanzien. Het van de Longoharden veroverde en van de Franken wedergenomene Exarchaat was, door de gift van Koning Pipin, een eigendom van den Roomfchen ftoel geworden, en de door denzelven gedaane verheffing van Karei den Grooten tot de waardigheid van Roomsch Keizer, had het Oppergezag over Rome met zich aangebragt. De twist over den Eerdienst der Beelden, die te Conjlantinopolen zo ftreng verboden, en te Rome zo ieverig verdeedigd wierd, en zeer lang de oorzaak van eene heftige vijandfehap tusfchen die beide geweest had , was eindelijk door de beftisfehing van twee vrouwen opgehouden. Eerst verklaarde zich de Keizerin Ire. ; ne, wanneer zij de Regeering voor haaren minüerjaarigen Zoon Con/lantinus VI. Porphijrogenitus waarnam, en uit heerschzugtige oogmerken zich eene partij onder de geestelijken, en den grootften

hoop

(62) Cbronic. Saxon ad a 823, 827. Hutnes" Hift. ffEngl. Vol. 1. p. 41, 42.

-4

87.

Sluiten