Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Betoog aangaande het tegenwoordig gefchil

9, in gelegen goederen, wat naam die ook moo„ gen hebben, erven en als hun eigendom be„ zitten; maar ook boven deeze nog die goede-

ren, welken buiten de voorgemelde Heerlyk,, heid in verfcheiden kerfpelen zyn gelegen, „ waar over wy reeds in onze Testament in zyn „ Faveur en hem ten goeden hebben Gedispo„ ncrd en nog verder Disponeeren zullen. En „ zal na doodelyken afgang van onzen welgemel„ den oudften zoon, in gevalle dezelve kinderen ,, uit dit huwlyk zal hebben en een of meer der„ zeiven nalaaten, geduurende den tyd des lee„ vens des reeds genoemden kinds of kinderen , „ zyne boven welgedachte vrouw Gemalin lief„ fte, als legitima tutrix van haare kinderen, in „ het bezit en genot der Heerlykheid van Alme„ lo en Vriefenvccn, met alle voorgemelde goe„ deren verblyven; echter der geftalte, dat de „ Regeering en Adminiftratie der voorzeide „ Heerlykheid en goederen onder Curatele of „ opzigt van eenen onzer Graaf Adolph Hkn„ driks broeders of van eenen hunner naaste en ,, bekwaamfte verwanten, zo ais dan in leeven „ zal zyn, gefchieden mooge, op dat alles ten „ meesten nutte dier nagcbleeven kinderen Ge„ adminiflreerd worde.

„ Doch indien uit dit huwlyk geene kinderen „ gebooren worden, of na affterven van onzen „ welgemelden zoon in leeven blyven, 't welk „ de goede God genadiglyk wille verhoeden, in ,, zulken gevalle zal onze Heerlykheid van Almelo „ en Vriefenveen met alle goederen, hier voo„ ren uitgedrukt, op onzen volgenden tweeden „ zoon, of deszelfs kinderen, zo als dan inlee-

jj ven

Sluiten