Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de opvolging in de Heerlykheid Almelo. 29

den in de woorden, op onzen derden zoon en zyne kinderen; ais ook in de verder volgende woorden , yder maal op den naastvolgenden zoon en zyne, kinderen: Daar alle die verdere Subftitutien in éénen volzin zeer kort in deeze huwlyksvoorwaarden zyn vervat.

Boven dien is hier ook nog eene andere , zo wy meenen , voldoende reden voor handen , waarom de herhaaling der gemelde woorden, na deezes\ in Gods handen ftaande affterven , hier onnoodig, en in tegendeel , by de fuccesfio paeïitia van den oudften zoon en deszelfs kinderen, deeze woorden van dienst waaren. Hier toe is te letten , dat in het ffcuk van verbintelykc Dispofitie over de Succesfie eenige bedenkclykhcid kan vallen, of de Helling, liberi pofiti in conditionscenfentur etiam pofiti in , dispofitione , daar wel zo algemeen zou doorgaan , als in herroepelyke Dispofitien. Dus indien de woorden, na deezes in Gods handen ftaande affterven , in de fuccesfia paüitia, betreffende den oudften zoon en zyne kinderen, niet waaren bygevoegd ; dan zou de vraag zyn geweest, of de kinderen van den oudften zoon evenwel in dispofitione zouden zyn gefield geweest, wyl zy in de verder volgende woorden in conditione zyn gefield met deeze woorden: doch indien uit dit huwlyk geene kinderen gebooren worden , of na affterven van onzen, welgemelden zoon in leeven blyven in zulken val zal onze Heerlykheid if-rY. ? Maar deeze vraag vervalt geheel in herroepelyke Dispofitien, door iemand over de Succesfie in zyne goederen na zyn dood gemaakt, om dat hy zich daar door niet verbindt: gelyk de Heer vader van den Bruide.

Sluiten