Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•BRIEVEN. w

Schutters toe , waarop een hevig gevecht vo]<r. de, waarin alle de Militairen, de een minder de ander meerder , gekwetst werden , en het welk door hunne vlugt eindigde. Meerder zal ik hieromtrend niet melden , om dat er eene menigte Condfchappen over dit geval getrokken zynde, het te denken is dat daar uit de omftandighe^'-n beter zullen kunnen worden opgemaakt, dar.^mv die nu bekend zyn.

Hier mede zal ik dezen eindigen onder belofte van in een' volgenden U myne gedachten over het verfchil zelve ten aanzien der Keur mede te deelen ; gelyk ik dit zelfde by vervolg van tyd emtrend alle de verfchilpunten voornemens ben.

Ik ben enz.

Almelo den 27 February 1786.

II. BRIEF. MYN HEER!

Volgens belofte in mynen voorigen brief gedaan , zal ik tans een begin maken U te fchryven over de onderfcheiden gefchillen van de Vrouw van Almelo met de Burgery der Stad Almelo. Ik bepale my in dezen tot de Keur en aanftellinge van Burgemeesteren en Gemeenslieden, welk ftuk ik het eerst onder handen neme, zo om dat dit door de Heeren Staaten dezer Provincie reeds ten voordele der Burgery is afgedaan, als om dat men de Vrouw van Almelo, aan wie misfchien wat al te veel omtrend dit gewaand-recht is voorgeiteld, tegen die Refolutie, zo het fchynt, nog wat moet laten werken.

Gy, Myn Heer! vraagt my , waarin eigenlyk fit verfchil beftaat, en wat aanleiding tot het B 5 aoh

Sluiten