Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ga ALMELOSCHE

pen van eenen -Rector der Latynfche Schoole» wanneer voor weinige jaaren dit ten gemenen nutte werd goedgevonden ; dit raakte hem niets meer dan den Heer Drost te Enfchede (1), het Tractement moest de Stad alleen bezorgen, en nochtans moestén de Burgemeesteren de aanftellinge aan den Heer overlatem

De begeving der bediening van Marktmeester had altyd aan Burgemeesteren geftaan blykens verfcheiden Acten van aanftelling (m). Dus werd in den jare 1762 ,- weder een Marktmeester op den voorigen voet door Burgemeesteren aangefteld. Dan de Heer van Almelo op niets anders bedagt, dan om zich van alles meester te maken, gaf voor, dat deze aanftellinge alleen tot zyn departement zoude behoren , om dat zyne praedecesfeuren eenig en alleen de fundateurs van de markt zouden zyn geweest. Waarom hy pan de Burgemeesteren deed requireren , dat haar uichtb, te.n allerfpoedigften de gegeven' u4cle weder zouden hebben in te trekken, en de begeving eenig ende alken aan Hooggem. zyne Excell. overlaten 3 dog by onver moe delyke tergiverjatie daarop verdagt konden zyn 3 dat zyne Excell. zodanige wegen ende middelen zoude by de hand nemen , als tot maintinering van zyn aloude Rechten ende priviligien 'zoude oordelen te behooren (n). Dit voorwendfel was zeker nietig en verzonnen , want reeds in den jare 1489 was er eene vaste markt te Almelo geweest, (o) en de bedoelde fundatie brief van" den jare 1707 was niets anders, dan eene nieuwe Ordonnantie over de Markt en de plaats waar deze te houden door den toen regerende» jHeer van Almelo, den alles vermogenden Adolph Henrik (p) op zynen naam alleen wederrechtelyk uitgegeven.

Darj

(1) Stukken over de Aanft. enz. p. 73.

(nO Zie hier achter onder de Lylagen Letter H.

00 Zie mede aldaaronder de Letter I.

(o) Zie Alrael. Oudh. pag. 54.

{p) Tot hoedane hoogte de« was geftegen kan blyken uit hè*

hoot'd,

Sluiten