Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏN DE WILDERNIS. 25

men my verdacht houdt, als ootzaek van die verandering in zyn gedrag. Maer wat komt dit'èr op aen , zo het zelve 'Hechts eene goede uitwerking heeft? Ik zie 'er eene zeer zekere in, te weeten, het genoege der Moeder, welke zig zelve ten hoogden toejuicht, haeren zoon van die verkwistingen, waer aen hy zich fcheen overgegeeven te hebben, af getrokken te hebben. Ik geloof ook , dat de nieuwe Levenswyze van den Heer Sping hem voordeeliger zal zyn. 'Er kan ten minden geene fchande, hoe genaemd, van op my vallen*. Dit is ook het oordeel van den Heer Suple , welken ik op dit ftuk geraedpleegd heb. Ik heb hem myne bekommering gen , en manier van handelen ten opzichte van dien jongeling, welke voor my niet anders, dan eerlyke en eerbiedige oplettendheden betoont , medegedeeld, 't Is waer, hy verzuimt niets van het geen my vermaek kan doen ; hy pryst my derk, en neemt een levendig belang in my: hy houdt veel van my wat te plaegen ; doch altyd op eene geestige en zeer zedige wyze; hy fpeelt met my even fis met zyne Zusters ; maêr nooit komt hy in myne kamer , dan met haer, of vergezeld van zynen Vader of Moeder. In het begin B s van

Sluiten