is toegevoegd aan uw favorieten.

Zelie in de wildernis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE WILDERNIS. 8?

te ontvangen. Doch alvoorens U aen myn noodlot door banden, welken de dood alleen kan verbrecken, te verbinden, 'zo dient Gy dat ongelukkig weezen, het welk Gy tot U wilt doen opklimmen , geheel en al te kennen.

ik ben in het gantfche Heel-al aen niemand door banden van het bloed verbonden. Myne Moeder is even na myne Geboorte geftorven, en heeft my niets anders, dan eene aenbeveeling aen haere Vriendinne nagelaeten. Het is in de armen van die eerwaerdige Vrouw, dat ik alle die hulp, welke ik benodigd had, gevonden hebbe : Zy is 't, die my met eene moederlyke tederheid heeft opgevoed : Zy is 't, die van dat hart, het welk zy gevormd heeft, behoorde te befchikken; doch hetnoodlot heeft zonder haere toeftemming over het zelve anders beflooten : het heeft zich zelve aen den waerdigften en beminnelykften der Mannen geheel overgegeeven. Ja! waerde Vriend! het is aen U , dat hart, het welk de kunst varr veinzen niet bezit: het-is geheel aen U en voor altyd. Ik fchep vermaek , om U dit te herhaelen , om dat ik verzekerd ben van het genoegen, het welk gy in dit aen. te hooren, fmaeken zult. Doch die hand, wclF 4 ke