Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 ZELIE

n komen, te bcfchouwen. Toen ik my het ,, meest aen die gevoelens, welken die plact,, zen my inboezemden, overgaf, werd ik ,, een Rytuig gewaer, het welk met grooten „ fpoed naer mv' toe kwam ryden: Myne ver,, wondering was allerfterkst , wanneer ik ,, den Heer van Marsfeld en zynen Neef, ,, Welken ik nog niet kende, maer my door ,, den eerffen aengeboden werdt, in dat Ry,, tuig zag. Hy feheen de verlegenheid, wel,, ke deze ontmoeting my veroorzaekte, niet ,, te willen opmerken , vroeg my met veel ,, yver, waer zyne Kinderen waren, en ver,, zogt my , om met,hem weder naer deWil,, dernis te willen te rug keeren.

,, Ik wagtte my wel, om dit te. weigeren. ,, Zelfs oordeelde ik het nodig , om onze ,, Vrienden vooraf van dat bezoek, hetwelk ,, zy volftrekt niet verwagtende waren , te ,, verwittigen. Wy gingen een eind wegs te ,, Voet, en de Heer van Marsfeld zcidemy ,, toen, wat hem zo fchielyk hadde doen be,, fluiten, om =cyne Kinderen te gaen opzoe,, ken. Hy hadde namenlyk de levensgeval„ len zyner Dochter niet zonder aendoening ,. kunnen leezen. Het wys en ingetogen ge-

„ drag

Sluiten