Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

pn weidden rondom hem , terwyl hy zelf

met het kappen van den boom bezig was.

Omtrent tien uur was de nette gemeenlyk reeds zó fterk.dat hy genoodzaakt was zynen arbeid te fiaaken. Dan ging hy nog eens naar het ftrand, eensdeels om oesters te zoeken, ais hy 's morgens geene gevonden had, anderdeels om zich te baaden, hetgeen by gewoonefyk alle dagen tweemaal deed. Omtrent elf uur was hy en zyn geheel gezelfchap wederom te huis.

Alsdan melkte hy nog eens de Lama's, die melk gaven; maakte kaas van de geftremde melk, en dischte zyn gering middagmaal op, dat meestal beftond in melk met verf/ene kaas gemengd, in eenige oesters en in eene halve kokosnoot, Daarby kwam hem nu zeer wel te pas, dat men in deeze heete Iandftreeken niet de helft van den honger heeft, dien men in kouder landen gevoelt. Desniettemin verlangde hy zeer fierk om vieesch te eeten , en befloot daarom ten laatfte wederom zyne toevlucht te neemen tot het middel, in den beginne door hem uitgevonden , naamelyk om door beuken het vieesch zo malsch te maaken dat hy het kon nuttigen.

Ga,

Sluiten