Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 241 )

naardien hy van zyn leven geen' ploeg, of tekening van een' ploeg gezien had. Daar zyn, gelyk bekend is, na de fchepping der waereld verfcheidene eeuwen verlopen, éér de menfchen op de gedachte kwamen van een zo eenvoudig werktuig als deeze ploeg is te vervaardigen; en de eerde uitvinders zyn van hunne nakomelingen gehouden geworden voor menfchen van zulk een ongemeen verftand, dat men hunne gedachtenis goddelyke eer bewees. Weet gy nog, jan, wien de Egyptenaars voor den uitvinder van den ploeg hielden ?

jan. Ja,wel, Vader. Ó/ïw,dien zy om die rede na zyne dood goddelyke eer beweezen.

vader. De Pheniciërs fchreeven deeze nuttige uitvinding toe aan zekeren dagon, dien zy deswegens ook voor een bovennatuurlyk wezen hielden, en hem een' Zoon des Hemels noemden.

klaas. Maar zou robinson zyne Lavid's niet hebben kunnen gebruiken om den ploeg te trekken ?

vader. In den beginne twyfelde hy, of zy daartoe wel zouden kunnen dienen, dewyl hunne gedalte meer gefchikt fcheen te zyn om te draagen dan om te trekken. Hy wilde Q dit

Sluiten