Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 HET VERKEERD VERTROUWEN, Werlingen.

_ Laat my

eerst gaan zitten. Die verbruide trap 1 Ik ben geheel ademloos.

Olborn, tegen Coenraad. Geef floelen. Nadat Coenraad Jioelen gebragt beeft.

Gaa!

Coenraad gaat naar beneden. Werlingen, Olborn zyne band toereikende.

Braave Grys*

aart, ik wensch u geluk! Nu moogt gy u weêr vertoonen voor elks oogen. Ziedaar, lees! Hy geeft bem een" brief overs op pergament gefcbreven, en met een zegel behangen. Olborn, onder 't leezen van den brief.

Is 't mooglyk?... alles verkryg ik weder.... myne bedieningen.... myn vermogen! Werlingen.

Zo als gy ziet.

Ol born, nadat by den brief beeft doorgeleezen. Waarde Graaf! Wat dankbaarheid zal ik u betuigen..»

dit is meer dan ik verwachte; veel meer... Werlingen. Geen Complimenten. Gy zyt den Koning dankbaarheid

fchuldig. Ik deed niets dan 't geen de vriendfchap

vorderde, Mynheer! Gy hebt my zekerlyk geduurende uwe ballingfchap ver-

wenscht als een' van wien gy 't ergftehadte vreczen. Niet waar ? Maar ik moest toen uw' onverzoenlyken

vyand fchynen om u des te zekerder van dienst te

kunnen weezen.

O lborn.

Hoe zeer befchaamt ge my!...

Wer.

Sluiten