is toegevoegd aan uw favorieten.

Parijs in zijnen tegenwoordigen toestand geschetst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaamhcdcn in dit Inftituut, ten welken aanziene de beroemde Phyficus guiton-morveau, inzonderheid groote verdienften heeft- — Dan tot opzichter van dit 'Inftituut wierd mede juist zodanig een man verëischt als de reeds gemelde conté, die daartoe van den zo even genoemden geleerden wierd aanbevolen. Met de grootfte zucht voor zyne wcetenfehap verëenigt conté een fchranderen geest van nafpooring cn uitvinding 3 benevens een onvermoeiden yver in den arbeid. Hy had by het vullen van een luchtbol, door de onbedreevenheid van een jongen Aëronaut, een oog verloren, maar zulks verhinderde hem niet, om, onaangezien de pyn dier wond en met een verbonden hoofd zyne bezigheid-met yver waarteneemen.

Het Corps Aëronauten ,dat by de legers der Republiek dienst doet en uit vyftig wakkere knaapen beftaat, word in de fchoole te Meudon gevormd; de ballons, die naar de legers gezonden worden, worden daar vervaardigd, en in den zomer worden 'er daagelyks met een -fteeds gevulden Ballon deels enkele oefeningen gehouden , deels phyfifche proeven ge* nomen.

Eene -verbeterde inrichting der Luchtbollen , de uitvinding van een nieuwe wys om dezelven te vullen, naamlyk met de door lavoisier ontdekte brandbaare lucht uit waterftof Cgaz hydrogéne) benevens de uitvinding van een nieuwe Te'"graaf aan den Ballon gehecht, maaken de voornaan.-.e vorde*

rin*