is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 BRIEVEN OVER DE VEREEN. NEDERL..

ten toevloed van buitenlanders, dan aan de vreemde huisonderwijzers en gouvernanten, dan wederom aan het liegt voorbeeld eener prachtige hofhouding, de fchuld van het vcrfpreiden dezer pest, en voorfpellen den Nederlanden een op handen zijnde algemeen bankeroet: om kort te gaan, men hoort hier juist zo veel, en zelfs nog meer, over fchadelijke mode-zucht en weelde klaagen, als in alle andere befchaafde landen van Europa. Maar of zulks met even het zelfde recht gcfchied? fchijnt eene andere vraag te wezen.

Wat is weelde ? Verbeeldt gij u daaronder wel iets anders, dan verkwistende uitgaven voor zaaken, welke tot de noodzaaklijkfte behoefte des leven niet behooren, en die over 't algemeen genomen onze krachten te boven gaan? Maar kan men eene natie daarmede befchuldigen, welker credit nog geftadig toeneemt ? die fteeds onafgebroken de dienstvaardigfte fchuldvorderaarfler van alle geldbehoeftige mogendheden der aarde blijft, en van Engeland alleen de. verbaazende fom van agthonderd müAioenen guldens te eisfchen heeft? — Neen, mijn vriend I. tot heden toe ftaan de Nederlanders nog voorzeker op den gelukkigen trap, tusfehen fpaarzaamheid en verkwisting. Nog is het bij de eerwaardigfte Idasfe van dit volk, die der koopheden

na-