is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 BRIEVEN OVER DE VEREEN. NBDERE.

■ den, wanneer gefpeeld wordt, benevens tweegeïechtsdienaaren in den fchouwburg tegenwoordig ten einde wanorde en geweldenaaiïjen voor te komen. Het publijk gedraagt zich echter altoos zeer ingetogen, en men kent hier geene voorbeelden van zulke oproerige tooneelen, als in de fchouwburgen te Londen en Parijs fomtijds plaats hebben. Doch de gemeene man bezoekt ook zeer zelden den fchouwburg, zo niet het een of ander ftuk, waarin veele wijdfchc vertooningen , of zogenaamde kunst- en vlieg-werken voorkomen, of ook eenig kluchtfpel, ten tooneele gevoerd wordt. NietJanger dan vijftien jaaren geleden, wierden nog zodanige kluchten, na de emftigfte tooncelfpellen en zielrocrendfte trcurfpellen, vertoond. Eigentlijk zijn het allerlaffte poetfen, niet zelden zolder het minlle plan, die hunne goedkeuring alleen te danken hadden aan het grotesk - comisch zont, waarme^ de zij gekruid waren, aan de fnaakerijen van eenen Pekel-haring («) in liverei, en aan het

bur-.

(«) Aldus noemde men in de Nederlanden het eersc den harlekijn Addis on heefc reeds opgemerkt, dat elke natie den harlekijn na haare meest geliefde kost gedoopt heeft. De Duitfchers noemden hem Hansworst, de Engelfchen Jobh Pudding; deFr&i*ch$ii Jeqn Potaga3 en de Nederlanders Pekelharing.