Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40Ó brieven over de vereen. nederl.

De Hcrrenhutters hebben eene kleine gemeente te Amflerdam, en eene te Haarlem; doch hunne aanzienlijkfte woon- en vergaderplaats is te Zeist, twee uuren van Utrecht.

Dc middenfle der drie dochter van den grave van zinzendorf , welke gchuuwd was aan wilhelm van dohna , kocht in 't jaar 1767 deze heerlijkheid, ten einde aan haare geloofsgenootcn eene ccne aangenaamc verblijfplaats te bezorgen. Zij hebben daar aanzienlijke gebouwen opgericht, cn deze plaats bevat tegenwoordig' eene van derzelver bloeijendfte gemeenten, welke van nieuwsgierige vreemdelingen in menigte bezocht wordt.

Toen de Herrcnhutters in de Nederlanden eerst bekend wierden, baarden dezelve veel opziens , en zij maakten cenig profelijten ; doch thans is deze geestdrift voor dezelve bijna geheel cn al gedempt, nadien men ontdekt heeft, dat hunne leere niet vrij is van mijstieke denkbeelden. Men prijst nogthans in dezelven hunne zedigheid, befcheidenheid, eerlijkheid, en de beleefdheid waarmede zij elk een bejegenen.

Van de Kwakers, die in 't jaar 1655 hier te lande zijn gekomen, van de Episkopaalen, of die de geloofsbelijdenis der Engelfche , cn de Presbijteriaanen, die de geloofsbelijdenis der Schotfche Kerk toegedaan zijn, gelijk mede van

de

Sluiten