is toegevoegd aan je favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GASTHUIS. 7f

leerfte Genees-meefters , en d' alderfneegfte Vrouwen , de teekenen des Maagdoms konnen verbergen , dat men met geen vafte verfekertheid het waarachtig Onteeren of Schenden > van een Pochter kan bekennen.

Om dat wy hier voren gezeid hebben • dat de Konft de liftigheden ontdekten , welke de Dogters gebruikten om Maagd te fchynen , wanneer zy dat niet zyn , fo dunkt my , om ons niet te laten ontfnappen dat dienen kan voor de naauwkeurigheid des Leefers , dat wy hier de Middelen moeten 'onderfoeken , waar door men een opgefmukte Maagdom ontdekken mag 5 Want dikwils willen de Dochteren pronken met een Deugt, die zy niet hebben , en laten fich felver voorftaan , dat het onmogelyk te kennen is , wat zy in 't heimelyk hebben Verloren. Om by defe gelegentheid haar uit dit misverftant te redden , fo fal men maken een half blad van het afziedfel van Keeskens-kruid , van Kruis-wortel, van Weede-kruid , van Beéreneklauw &c , met eenige handen vol Lynfaad en het zaad van Vloijen-kruid. Zy fullen een uur ip dit bad blyven, waar na men haar afdrogen fal 5 en twee of drie Uuren na dat bad fal men haar onderfoeken , ondertuflchen wel naauw op haar gelet hebbende. Indien een Dochter Maagd is , dan fullen alle hare deelen der liefde gedrongen en digt by malkanderen zyn 3 maar indien zy dat niet is ; dan fullen die los , Hap , en hangende wefen , in plaats van gerimpelt en ingetrokken , fo zy te voren waren , wanneer zy ons daar in foekt te bedriegen.

III. HOOFT-