is toegevoegd aan je favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GrASTHÜIS. 7f

mèefter over dusdanige faken opentlyk moeft fchryven. Maar na ernftige overleggingen daar toe gemaakt te hebben, vond ik my door kragtige beweegredenen verplicht tot dit Hooftftuk te verhandelen. Want de veragting en fchande daar een onnofele Dochter in vallen kan, die trouwt, wanneer zy van natuus te veel open is ; en een andere die door zwakheid fich heeft laten* verleiden van de verlokkingen eenes Mans , die haar bedrogen heeft , zyn krachtige redenen om in dit Hooftftuk niet te zwygen. De vrede der Huisgefinnen , de geruftheid des Geefles van een Man, worden by kans altyt berftelt door de hulpmiddelen die wy gefïnt zyn hier voort te brengen : het is ncch'door haar, dat de geoorloofde welluften des Huwelyks gevoed worden , en dat dikwils de voortteeling bevordert wort j want men beeft Vrouwen gefien , die geen Kinderen krygen konden, dan door de remedien , die ik in 't vervolg van dit Hooftftuk fal voordellen.

De Mannen , om in 't gemeen te fpreken , agten de Maagdom van een Dochter niet als door een nauwe opening van hare natuurlyke deelen $ door de gladdigheid van haren buik , en door de rondte en hardigheid van haren hals. Dikwils nemen zy weinig acht op eenige druppelen bloets, die in d'eerfte omhelfingen des Huwelyks geftort moeten worden 5 en zy gaan alle de teekenen niet onderfoeken , die wy aangthaalt hebben in het voorgaande Hooftftuk, om verleken te zyn van de Maagdoms der Dogteren die zy trouwen ; het is genoeg dat hare Vrouwen de drie hoedanigheden hebben, hier voren vanonsafgetekent, om by haar aangenaam ontfangen te wefen. Indien zy te wyd open zyn , of dat zy den bals te fluts en te flap hebben , wanneer het felfs Heilige