is toegevoegd aan je favorieten.

Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i7ö )

de Ik. A's ïk bedenk , hoe veel moeite een leeraar by ce oude manier moet aanwenden, hoe verdrietig de kinderen daarby worden, hoe dikwerf zy daarby moeten beftraft worden , hoe veel tyds zy 'er aan moeten beüeeden : kan men het immers met handen tasten en voelen, dat uwe manier de voorkeur verdient. Terwyl wy hier over nog fpraken, ontving Domir.é een bezoek van eennabuurigPredikant, die zyn zoontje by zich had, 't welk omtrent zo oud was als onze kinderen.

Hoe doet gy met uwe kinderen, Collega! zeide de Predikant, gy jaat hen immers niet fpellen?

Wel zeker, laat ik ze fpellen, was het antwoord.

Dit verwondert my zeer. Gy zyt anders een zo verlicht man ; hoe kuntgy dan nog bly ven by een gewoonte, die door alle nieuwe Opvoeders verworpen wordt?

dom. Myn lieve Collega! by de behandeling van myne kinderen, door' ik my noch aan de oude , noch aan de nieuwe Opvoeders; maar ik doe 't geen ik het best oordeel.

pred. Hoe toch kunt gy het fpellen goedkeuren? Oordeel' eens 'zelf, hoe belagchelyk het isj wanneer het kind fpeldt : R-0-0 roo

z-e-n