Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 )

fpnngen. Dan dit gefchied gemeenlyk nietVeelmeer worden de kinderen vermaand om bedaard en langzaam te gaan; ik heb zelf een vyft.'ojaarigcn man gezien, die zyn klein jongetje van tien jaaren , dat by eene wandeling hier en daar heen liep, deeze les gaf: maarten .' Joop toch zo niet! zie op my, en ga ook langzaam cn bedaard. Dus werken de menfchen tegen dc Natuur aan , en fmooren de driften , welke zy van God ontvangen hebben. Wy zullen onze lieve jeugd zo niet. behandelen; maar haar veel liever gelegenheid verfchaffen tot loopen , fpringen en andere beweegingen des ligchaams. Zo gy 'er niet tegen hebt: zal ik morgen, daar de kinderen toch vacantie hebben, daarmede een- begin maaken.

Niemand had 'er het minfle tegen. Daarop kw am hy wederom in de fchool, en zeide : lieve kinderen ! gy hebt my heden door uwe antwoorden veel genoegen gegecven ; het is derhalven billyk, dat ik u wederkecrig een vermaak verfchaf. Morgen vóór*den middag zal ik u een fpeel-uur geeven. Wie 'er deel aan nccmen wil, die kome ter bepaalderuure op het veld.

Wat vreugde, wat gejuich veroorzaakte zulks by de kinderen ! Maar,

Sluiten