Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 236 )

De H. Chryfoflomus Homil. 43. ad popul. Tom 5. zegt: de Hovaardy is eene Krankheid'; dog veel ligter te geneefen, dan eene lichaamehke onpqjjelykbeid; wanneer deefe volgende drie {tukken als drie koltelyke Geneesmid. delen, daar toe aangewend worden, namelyk; de Overdenking der Grootheid en Majefieït van Godt, de Overweeging van zyn zelfs eigene Nietigheid, en de aanmerkingen van de Tdelheden aller tydelyke Dingen. Uit (temt overeen met het geen de Engelfche Leeraar 77. q. 109. art. 6. ad prin. zegt: daar hy op gelyke wyfe fchryft: Zoo dra wy hovaardige Gedachten, by ons gewaar worden, dan zyn die ligt te overwinnen, door de Betrachting der Goddelyke Grootheid, naar de Woorden van Job Cap. 15: 14. Wat is de Menfche, dat hy zuiver zoude zyn? Dan ook uit eigen Swakbeid, naar de Leere des Wyfen Mans Ecclef. 10: 9. Wat verheft gy u, gy Stof en Affche1? gelyk ook de Onvolmaaktheid derzaaken, waarom de Menfch dezelve onderneemt, volgens het bericht van den Propheet Jefaia Cap. 40: 6. Alle Vleefch is Gras, ende alle zyne Goedertierenheid, als een Bloeme des Velds. Waarmede ook Salomon overeenftemt,in'tboek der Wysheid 5. g.daar hy zegt: alle die dingen zyn voorbygegaan gelyk eene Schaduwe.

HET

Sluiten