is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeedelyke geschiedenisse of aangenaam winter-groen. Vervat in verscheide stichtelyke gedichten en voornaame leerstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 175 )

Duyvelen bedient, om de Verdoemden te pynigen; zoo worden ook van Hem de ftrenge Regenten en Richters op deze Wereld in da Regeering gefield , tot Dienaars van zynen Toorn, om onfe Zonden te flraffen; zoo als zulks uit de Goddelyke Schrift te zien is, alwaar Godt door den Mond van Jefaias den Propheet heeft gefproken: Dat Ajfur of de Koning van Affyrien de Roede zynes toorns is, en zyne grimmigheid een Stok in zyne band. Efaj. ic: 5. Zulk een Roede heeft den hemeifchen Vader ook gezonden in Jerufalem, aan den Landvoogt Pilatum, om zynen Zoone ChristumJesum, voor de Verlofftng en Genoegdoening des gantfcben Menfchelyken Geflachts, wiens Zonden , uit ondoorgrondelyke Barmbertigbeid en Liefde, by op zig genomen heeft, te tuchtigen; £f vulneratus %Jl ■vebementer. Van Titus Mmlius Torquatus verhaalt Textor,een gedenkwaardig voorbeeld* namelyk, dat hy op zekeren Tyd , tuffchen de Macedoniers als Klagers , en zynen Zoon als aangeklaagden moeft Oordeelen, en deefe Sententie en üitfpraak deed: Op Bewys, dat ■myn Zoon Tilanus dat Geld beeft onifangen, ■verftoot ik hem; en heeft daarop zynen Zoon aan de Aanklagers overgegeven.

Een fcherp Oordeel van' eenen Vader teo-en zynen Zoon. Alleen, nog fcherper ging"de Allerboogften te werk, die zynen Eenig-geba. ren, zonder eenige Verfcboning, zonder Schuld, zonder Bewys, maar alleen van wegen eene aangenomene Liefde jegens het Menfchelyke Geflacht, aan zyne Vyanden laat overgeven;

en