is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12$ ii MEY 1798.

Officieren competeert, en niet kan gerekend worden te behooren tot de werkzaamheden deezer Vergadering • te decreteeren: voornoemde Requesten re zenden aan het Uitvoerend Bewind, om daaromtrent te handelen als hetzelve zal vermeenen te behooren.

De Burgers Repra?fentanten Rant, en verdere, by Decreet van den 7. deezer maand, Gecommitteerden, om der Vergadering te dienen van confideratiën en advis , zoo omtrent de bepaaling der Trnétcmentcn voor een Secretaris, Boodfchapper van Staat en Commis Notularis , voor deeze Vergadering, als over het costuum voor den Boodfchapper van Staat.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend rapport :

BURGERS REPRESENTANTEN !

By U Decreet van den 7. deezer maand , hebt Gy iieden, van uwe Commufie tot infpectie en politie van uwe Vergaderzaal , met adfuratie van den Burger Repiiefentant Fronhof, begeerd, confideratiën en advis, zoo omtrent de bepaaling der Tractememen voor een Secretaris , Boodfchapper van Staat en Commis Notularis, voor deeze Vergadering , als over het costuum voor den Boodfchapper van Staat.

Uwe Commisfie in aanmerking nemende , de veelvuldige werkzaamheden aan het Secretariaat by deeze Vergadering verbonden, i.00 ais ook dewaarfchynlyke opbreng van fcmolumenten, welke naar een tanf tusichen de beide Kamers te formeeren , aan de Secretarieën van de beide Kamers der Wetgevende Vergadeins «riten worden betaald, zoude van oordeel zyn, dat het Tractement van den Secretaris deezer Vergadering, behoorde te worden bepaald op ƒ3500. jaarlyks.

Dat het fractement van den Boodfchapper van StaaK aan welke bediening, zoo als ook van den Commis N» tulans , geene Emolumenten geaccrocheerd z>n , behoor-