is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS MEY tygh

34*

fchreevö Requesten, in originali, gezonden zulléö wórden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daaromtrent zoodanig te handelen , als hetzelve zal vermeenen te behooren.

' De Burgers van Kofeveld van Cateau, en verdere by Decreet van den 7. Mey jongstleden, Gecommitteerden hebben ingevolge, de last hunby dat Decreet opgedragen, ter Vergadering geëxhibeerd de navolgende InllrucliÊ.

INSTRUCTIE voor den Commis Notularis, van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Art. i.

Hy zal moeten zyn Stemgerechtigd Burger der Bataaffche Republiek, den vollen ouderdom van 20 jaaren bereikt hebbende, en de Franfche en Hollandfche taal volkomen machtig.

2.

Hy zal verplicht zyn, dagelyks des morgens ten negen uuren zich te fifteeren in des Voorzitters Kamer. 3.

Hy zal de by den Voorzitter ingekomene Stukken extraheeren, zoo kort mogelyk zy, en teffens moetert formeeren eene lyst van de prae-advifen, die door den Voorzitter op dezelve zullen worden uitgebragn 4'

Geduurende de Vergadering zal hy verplicht zyn* zich op het Bureau te laten vinden, om de Stukken, die hem zullen worden ter hand gefteld, met luider en verftaanbare ftemme voor te leezen, en de befluiten daar op vallende, distinctelyk in uorfo d^aelve opteefcenen* &

% * *

r