is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34* i8 MEY 1798.

5.

Ook zal hy des avonds ten 5 uuren tegenwoordig moeten zyn in het Bureau van den Secretaris, ten einde denzclve te adfifieeren in het extendeeren der Notulen. 6.

Hy zal ondergefchikt zyn in deezen zynen post aan de orders van de Secretaris , en exaftelvk naarkomen alles, het geene aan hem door denzelven ter uitoefening van zynen post zal worden geinjungeerd.

VERKLARING.

Ik beloof bovenftaande Inftructie, getrouwelyk te zullen naarkomen, en in het uitoeffenen van mynen plicht, my oyerëenkomflig dezelve, met alle exaftitude en naarlligheid, te zullen gedragen.

Dat beloof ik.

En is na dat daar van eene Leezing was gefchied, befloten dat de voorfchreeve Inftruétie °-edrukt, en daags na de distributie, de tweede Leezing plaats zal hebben.

Aan de Vergadering geëxhibeerd zynde, een extracl uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer, van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks., van heden , houdende deszelfs bekrachtiging van een, aan hun, ten zei ven dage, toegezonden Befluit, betrekkelyk eene ingekomen Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , om de Lyfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam mede te doen deelen, in de algemeene vreugd van het Feest, op den 19. deezer te houden, even gelyk Je overige Troepes in Bataaffche Soldy; breeder in de Notulen van heden gemeld.

Is, na dat Prreleóture van-het voorfchreeve Decreet van de Tweede Kamer gedaan was, dezelve aangenomen