is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 MEY 1798.

343

men vcOr notificatie, en voorts gedecreteerd, het meergemelde Extrad - Decreet ter Cancellane deezer Vergadering te deponeeren.

Aan de Vergadering geëxhibeerd zynde een Extraft uit het Register der Decreeten, van de Tweede Kamer va i het Vertegenwoordigend Liclm.n des bataaffchen Volks van dato den 16. Mey j>ngstleden; houdende , deszelfs bekrachtiging van een aan hun , op^ den Mey te voren, toegezonden Befluit, relatie, het ten zeiven dage gedaane Voorftel, iu de Notulen van dim dag geïn'fereerd.

Isnadatlrafteéturevan bet voorfchreeve ExrradtDecFeet van de 'Tweede Kamer gedaan was, hetzelve aangenomen voor notificatie, en voorts gedecreteerd, het meergemelde Extradt- Decreet , ter Cancellane deezer Vergadering te deponeeren. ^

Aan de Vergadering geëxhibeerd zynde, een Ex"treft uit het Register der Decreeten van de Iweede Kamer, van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bnaaffchen Volks, van den 15. Mey laatstleden, houdende deszelfs bekrachtiging, var een aan hun op d°n 14. Mev te voeren toegezonden Befluit, betrenk/dvk het ten zelve dage gedaane verzoek van Dommer en de Souza, orame nrovifioneele lurcheance van alk Procedures, over en ter zaake ais by dat verzoek in het breede ftaat gedetailleerd, breeder in de Notulen van den v^orfchreven 14- Mey uitgedrukt.

Is na dat P^lefture v n het voorfchreeve Jjdctraft-Decreei van de Tweede Kamer gedaan was, het. zeive aangenomen voor notificatie, en voorts gedecreteerd, het meergemelde Extraa-Decreet ter Cancellarie deezer Vergadering te deponeeren.

v a

Aan