Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ba MEY ^

vilt Cateau, en verdere Gecommitteerden, gelast zyn* de tot het vervaardigen van een Reglement van Ofde5 enz. den 14. Mey jongstleden alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfe-

^Isi na dat dezelve leezing was gefchied, eri Vyf Leden daar van eene twééde leezing gevorderd hadden, dezelve bepaald op Vrydag aanftaande» den £5. deezen

Aatt de orde van den dag zynde. de tweede leezing ven de Misfive van het Mof van Juftitie in Gelderland4 betreklyk een aan het Administratief Beftuur van Gelderland gedaan verzoek, door W. van Vloten, oni Remisfie, wegens en ter zaake, als by dat Request ftaac genarreerd,- den 18. deezer alhier ter Vergadering geleezen, en in de Notulen van dien dag geïnfereeid;

Is, na dat d:zelve leezing was gefchied, en vyf Leden daar van eene derde leezing gevorderd hebbende»dezclve bepaald op Vrydag aanftaande, den 25»deezen

Aan de orde Van den dag zynde, de tweede leezing Van de Misfive van het Hof van Justitie van Gelde?* land, betrekkelyk het aan dezelve gedaan verzoek Vat» Berk Sanders en Hendrica Willems, om ophefflrig van zeker Decreet van civile Gyzeling, den 18. deezer alhier ter Vergadering ingekomen, en in de Notulen van dien dag geinfereerd:

Is, na dat dezelve leezing w'as gefchied, en vyf Le-* den daar van, eene derde leezing gevorderd hebbedde, dezelve bepaald op Vrydag aanftaande, den %%; deezer.

De Prefident heeft de Vergadering gefcheidén * è» Vervolgens geadjourneerd tot heden avond.

D d i GE*

Sluiten