Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 FEBRUARY 1798.

is veikoozen den Burger Hendrik Hogendyk, verzoekende daar op approbatie en de nodige Commisfie voor denzelve. , En gerefolveert deeze beide Misfives te houden

in advis. . . . ^ ...... £

Ontfangen eene Misfive van de Municipaiiteit van Claas-waal, dienende tot favorabele Voorfehryving . op de Requeste door de Weduwe Christiaan Cornelisz. Luyendyk, aan deeze Vergadering te 'prsfenteeren, om in plaatze van wylen haaren Man. als Broodbakfter te worden geadmitteerd.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden en Verdaan, voorfz. Misfive by appointement te dellen in handen van den Advocaat Fiscaal Byer, om daar op te dienen van confiderarien 'en advis.

. , • rn<> . j iiioM ftsy Jisni;:< :otnui*. w .. Ontfangen eene-Misfivc van het Stedelyk Beduur van de Beverwyk, houdende derzelver bericht op do daar nevens teruggaande Requeste van Belluurders van 't Gereformeerde Weeshuis aldaar, waar by dezelvcn' verzoéken,'dat de Publicatie van 6 Oftöb'cf i. 1., opzichtelyk de Oélroyen'ten hunnen aanzien jj geen effect moogen forteeren. , ,

En gerefolveerd deeze Misfive en Pvcqneste ,_by appointement tc ftellen in handen van de Commisfie tot de Oétroyeh, oin confiderarien en advis.

' '\ éhih • •

Zyn gelezen de Requesten van Gerrif Franx*

te Enkhuizen, en van Petror.elia Johanna Vlaming Wed. Michael Lub, mede wonende aldaar, beide'verzoekende met de.Leverantie van de fchryfbëhoeftens, voor'de Respecfive Comptoircn der Gemeenela'nds'ïvliddeleii "aldaar, te worden begua? ftigd.

C 4 Waar

Sluiten