Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U .6 FEBRUARY 1798.

rende het Buaaffche, Volk, en hem te vraagen Explicatie van dat .gedeelte der Proclamatie by gemelde Vergadering den.23 January 1. L geëmaneerd, waar by welgezegd, dat, „ alle Geconftitueerde Mach„, ten. zullen in hunne tegenwoordige Werkzaamhe„ den blyven volharden, tot daar in op eene gerecgelde en met het algemeen belang overeenkomen,', de wyze verandering zal zyn gemaakt", en in hoe verre 't zelve gedeelte cp de in de bovengemelde Misfives, voorkomende gevallen applicabel is.

• Is gelezen eene Misfive van de Burgers H. J. de Wem en H. H. Gallas , Gecommitteerden uit den Raad der Gemeente van Rotterdam, daar by verzoekende, dat, ftaandede Vergadering, eene Commisfie^ moge worden benoemd, om met hun te confereeren, nopens het oproepen van Wykvergaderingen, het dispenfeeren van Gildekeuren , en het doen van Stededelyke Negociatien, Heffingen of Beleeningen, omtrent :welken poinélen dezelve gelast zyn elucidatien intewinnen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden de Burgers Pompeyra en Wennekers te verzoeken, óm nog ftaande deze Vergadering, zich met de twee bovengemelde Gecommitteerden te aboucheeren , hen voor te leggen het vierde Artikel van de Indreef tie voor de Leden van dit Administratief Beftuur, en hen overigens te verwyzen naar het Uitvoerend' Bewind der Bataaffche Republiek, als in deze bevoegd zynde, om hen de nodige explicatie te geven.

En heeft de gemelde Commisfie, na zich eenige oogenblikken te hebben geabfenteerd ,• -by hare te rugkomst gerapporteerd, dat zy aan hare last heeft: Voldaan.

, De

Sluiten