is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 FEBRUARY 1798. 105

Celykheid, Vryheid, Broederfchap.

Het Administratief Bef uur van hei voormaalig Gewest Holland, aan

De Conftitueerende Vergadering, reprefeuteerende het Bataaffche Folk.

Burgers Representanten !

Ingevolge en ter voldoening aan Ulieder last van den 3. Febr. 1. 1., waar by het Ulieden behaagde, by Extra :t uit het Register der Decreeten Uwer Vergadering,^ in onze handen te ftellen ten fine van berigt, binnen agtTdagen, de Requeste in originali van Job Siivius., Burger van de Hoge Swaluwe, daar by, om radenen \ irraefd. verzoekende Brieven van rappel van Ban,/»-o Deo. wiSt toe hy by Vonnisfe van Commisfarisfën tot de Gemeene Lands Middelen, op den £7. July 1. 1., voor den tyd van drie jaaren uit Holland wegens feitelyke refiftentie tegens 's Lands Bediendèns, gecondemneerd was, hebben wy de eer Ulieden te bcrigtcn, dat alle de in de Rcqueste voorkomende pofitiven ons der waarheid conform gebleken zyn : en als wy daar by in aanmerking nemen, dat nimmer bewezen of door den Suppliant geavoueerd is, dat hy intentie zoude gehad hebben 's Lands Impost te fraudeeren; en dat zich daarenboven onder de Getuigen , die tegens hem verklaart hebben, zulke bevinden, die in het Schandjaar van 1787 door mishandelingen hunner weldenkende Medeburgeren hunnen iugekankerden haat tegens alle Patriotten, en byzonder tegens den Suppliant aan den dag gelcgt hebben, komt het ons niet onwaarfchynlyk voor, dat zy het gedrag van den Suppliant by gelegenheid der refisteutie , met de haatlykfte kleuren afgefchildert hebben, teneinde, ware het mooglyk, zyn ongeluk te voltooijen; en confidereeren wy dan, dat de Suppliant nog eene geruimen tyd na het pronuntieeren van het Vonnis in zyne Gevangenis heeft moeten blyven, om dat hy buiten ftaat was de kosten, waar toe hy gecondemneerd was, te voldoen, moeten wy betuigen, de zaak van den Suppliant, zo uit hoofde van

zy-