is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 FEBRUARY 1798. 93S

disfolveeren, en tegen de Leden van zodanige gedisfolveerde Sociëteiten te waaken, en van derzelver verrigtingen binnen agt dagen, of zo veel eerder als eenigzins mogelyk is, aan de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie voorn, opgaave te doen.

En zal extraél dezes met de origineele Misfive van 't Uitvoerend Bewind, zonder refumtie gegeeven , worden aan de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie tot narigt.

Ontvangen zynde een Misfive van de Conftitueerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, in dato 14. dezer, ten geleide van derzelver Publicatie, betreklyk de Heffing der laatfte termyn, in de gepetitioneerde 40 Millioenen guldens, voor de behoeftens en dienst over den jaare 1797; als mede eene Misfive van 't Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Republiek, in dato 17. dezer, ten geleide van eene Publicatie, raakende de ontbinding van het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, beide geadresfeerd aan het Administratief Beftuur van het voormaalig Hollands Gewest, ten einde dezelven alomrae te doen publiceeren en affigeeren;

Is, na deliberatie, goedgevonden en verftaan," dat dezelve Publicatien, alomme zullen worden gepubliceert en geaffigeert, daar het behoord en te gefchieden gebruiklyk is; en dat, ten dien einde, het noodig getal Exemplaaren, met Misfives ten geleide, alomme daar zulks gewoon en te gefchig" den gebruiklyk is, zullen worden afgezonden.

Waarna de Prefident de Vergadering ten half twee uuren beeft gefcheiden, cn geadjourneerd tot

morgen ten twaalf uu:en.