Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«42 «8 FEBRUARY i7$fc

Het Admïnifïratïef Beftuu? van het voormalig Gewest Holland, aan

Het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Republiek.

Medeburgers !

Wy hebben dadelyk op den ontvangst van Ulieder beider Misfives m dato 16 dezer maand, de een ten -geleide van de Publicatie by Ulieden gearrefteert tegens het verblyf der Franfche Emigranten op \ grondgebied dezer Republiek, en de andere tot het vernietigen en doen fluiten van alle Orange, zogenaamde Gemenebestgezinde en dergelyke Sociëteiten of byeenkomften, als (trekkende zyn om de gelukkige omwenteling van den a2 january laatstleden tegen te werken , daar over gedelibereerd, en dezelve Publicatie» binnen dit Gewest doen verzenden; voorts alle Bailliuwen aangefchreven en op derzelver verantwoordelijkheid gelast, om te zorgen dat aan deze Publicatien ihptelyk worde voldaan, als mede nog eene Misfive aan de Municipaliteiten en Bailliuwen gezonden om de gemelde Sociëteiten te doen disfolveeren en fluiten en tegen de Leden van zodanige gedisfolveerde Sociëteit te waaken enz., van welker beider Misfives wv Ulieden hier nevens een Exemplaar toezenden

Vertrouwende hier mede aan Ulieder intentie voldaan te hebben beveelen wy Ulieden in de befcherminge Godes.

Op 't geproponeerde ter Vergadering is goedgevonden en verfiaan, de Commisfie van Binnenland* fche Correspondentie uit deze Vergadering, te verzoeken een Plan te willen fuppediteeren over het gebruik van 't Hollandsch Cachet, als mede tot het

doen

Sluiten