is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s MAART Ï79&. §f

del, Zeevaart, Fabrieken en Trafieken, zoo tót naricht, als om zich daar naar te gedraageri.

Aan het Uitvoerend Bewind" der Bataaffche Republiek*

Wy hebben ontvangen Uwe twee Refolutiën van 24 en 26 der afgelopen Maand, beide betrekking hebbende op de afdoening der Spaanfche Embargo's, welke aan het gewezen Departement van Koophandel eh Zeevaart, van het vóóïmalig Committé van Holland, was" gedemandeerd geworden. Wy zullen ons conform den inhoud dier befluiten gedragen, en dienvolgens van onze verrichtingen in dezen, in der tyd behöorlyk Rapport aart Ul. inzenden.

Wy nemen deze gelegenheid te baat, om Ul. te verzoeken , ons te doen geworden Copie der Depêche van den Minister Valckenaer, N'. 92, als behelzende eenige berichten, die wy ter behandeling dezer zaak zeer benodigd zyn, ten aanzien van de door dien Minister verftrekte penningen aan den Conful Koops; té Malaga, op. rekening zyner pretenfiën, op deeze geliquideerde Embargo's. — Op gelyke wyze zouden wy nog van Ul. dienen te ontvangen, de Rekening ^an den Conful Lobé, fe Cadix, ter zaake voorfz., welke de Minister te Madrid, (volgens zyne Depêche, N*. 108) by eene afzonderlyke Depêche zonde behandelen.

Ten flotte moeten wy Ul. berichten, dat, daar wy geïnformeerd zyn geworden, dat door het. Bataafsch Gouvernement, op rekening der Spaanfche Embargo's, eene fomrrie van ƒ 4000. is uitgefchoten, voor onderfcheidene Objeélen, wy zo fpoedig mogelyk de nodige ordres zullen fiellen, dat die gelden weder aan de Nationale Kasfe worden gereftituëerd, waar van wy Uf." in tyds kennis, zullen geven.

. En hier mede eindigende, bevelen wy Ul* in Godes heilige protectie.'

.. Is ter Vergadering gerefolveerd de Commifen ter Finantie té authorifeeren, zoo als dezelve geautho-

D tP