is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4« a MAART 1798.

elasfificerende, door deezen Uwen last eeniglyk zouden worden verftaan en begreepen, zoodanige Perfoonen, welke direclelyk in de werkzaamheden dier Sociëteiten hadden deel genoonien, zoo door het tekenen van Anti-republikainfche Adresfen, als door zich tot de directie of andere, daar uit geprofluéerdè Commisfien te doen employeeren of daarby als Ministers te fungeeren. Hierop UWen Last inwagtende, noemen wy ons enz.

Eh heeft de Vergadering zig met deeze Misfive geconformeerd, en dien ten gevolge tot de afzending befloten.

De Prefident heeft ter VefgaderinggeCommuniceerd,' dat by hem deezen morgen ontfangen was eene Misfive van den Bailliüw der Stad Rotterdam, houdende kennisgeeving eener bekeridmaaking, door den Raad der Gemeente van voornoemde Stad op gisteren gedaan, betreklyk het doen fluiten van de Sociëteiten by aanfehryving van den 18 February 1.1. vermeld, dat hy vermeende dat zulks was ftrydendé met den letter eh aanfehryving deezer Vergadering, de dato 18 February, ftellende voor, die van Rotterdam aantefehryven, zich ftiptelyk te houden aan den letter der gemelde aanfehryving, met last om voorn, bekendmaaking dadelyk intetrekkeh.

En heeft de Vergadering zich hier mede geconformeerd, en tevens beflooten aan den Raad van Rotterdam te zenden de navolgende Misfive.