is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» MAART 1798.

Het Administratief Beftuur van het voormalig Gewest Holland,

a'ti . .* ' aan " .....

Hen Raad der Gemeente van Rotterdam.

Medeburgers !

Door eene Misfive van den Bailliüw uwer Stad, op heden ter onzer kennisfe zynde gekomen, eene Bckendmaakmg, doorUl. in dato 1 Maart 179S, aan Uwl. Gemeente gedaan, houdende kennisgeeving van den ontfangst onzer aanfehryving, de dato 18. Febr. 1. 1., daar by in zyn geheel geïnfereerd, en ook tevens een befluit van Ul. waarby alle Sociëteiten of Genootfchappen , zoo

Ïublieke als geheime , binnen Uwe Stad en derzelver urisdiftie , om het even, of dezelve al of niet een politiek fysthema ten grondflag hebben, na Zondag, zullende zyn den 4. dezer, door Uwl. worden gefloten zonder dat het derzelver Leden vry zal zyn, onder welke voorwendfelen ook, na dien dag, eenige vergaderingen te honden.

Hier van nogthans uitfluitende alle zulke Sociëteiten en Genootfchappen, als welke in gemelde Bekendmaking nominatim worden opgegeeven, onder voorwaarde en beding, dat dezelve egter zullen verplicht zyn, om binnen de eerstvolgende agt dagen, hunne Wetten, benevens eene accurate Naamlyst der Leden, aan Ul. te overhandigen.

Wy hebben dit ftukvan dien aart befchouwd, datwv hetzelve dadelyk tot een onderwerp onzer ernftigfte deliberatien hebben gemaakt, en het is by dezen, dat wy niet alleen Ul. onze bewondering niet genoeg kunnen betuigen over den inhoud van gemelde Bekendmaakine maar ook tevens Ul. by deze gelasten , om voorfchrev! Bekendmaaking dadelyk, by ontfangst deezer, intetrekken en buiten effeft te ftellen. Ul. by deezen andermaal, en wel op Uwe fpeciale verantwoordlykheid , verwvzende tot den letter, inhoud en ftipte agtervoiging onzer aanfehryving, de dato 18. Febr. 1798. waar by wy het aan

Ul.