Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 MAART 1798. 107

alle Municipaliteiten binnen dit Gewest eene generaale aanfehryving te doen, om ter plaatfe , alwaar reeds Commisfien van Binnenlandfche Correspondentie exteeren, dezelve te doen voordduuren en ter plaatze alwaar' er nog geene mogten zyn, dezelve te verkiezen, en aanteftellen, enz.

Waaröp na deliberatie, is goedgevonden en verdaan', gem Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie, om deèze aanfehryving effect te doen forteeren.

Is geleezen eene Misfive van Cornelis van Herwerden , Bailliüw van den Lande van Huisduinen en de Helder, kennis geevende, dat het Scheepje, 't welk aldaar door de Egmonder Visfers is aangebragt, op den 5 Maart 1.1. door den zich noemenden Agent Confulaire van de Franfche Republiek aldaar, is gereclameerd, by de Acte, van welke hy Copfe daar nevens overzend, in welke overgaave hy zwarigheid had gemaakt, verzoekende mitsdien het goedvinden van deeze Vergadering te verneemen,

En is na deliberatie, goedgevonden en verftaan, rem. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Domeinen, om fpoedig advis, zonder refumtie.

Is o-eleezen eene Misfive van den Opziener Kok, te Haarlem, daarby overzendende eene Memorie van den Hoofdgaarder Corn. Boey aldaar, voordragende om het aangegaan accord met Adr. Loosjes Pz., als Drukker en Uitgeever van zeker Weekblad, genaamd de Nieuwe Konst en Letterbode, nog voor een jaar te continuëeren.

Waaröp,na deliberatie, is goedgevonden,dezelve K a Mis-

Sluiten