Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 MAART 1798. 109

'sHage, met een billyken intrest van dien, zouden kunnen geraaken.

En is, na deliberatie, gerefolveerd, de Supplianten met derzelver verzoek, by Extracl: deezes, te renvoyeeren naar de ordinaire Juftitie.

Is geleezen de Requeste van Hendrik Cramer, woonende te Woubrugge , kennis geevende , dat niettegenftaande deeze Vergadering op den 23. February 1.1., op de Requeste door den Ondergeteekenden aan dezelven ingeleverd, had gedecreteerd:

„ Dat aan hem, en zyne Mede-Gecommit„ teerdens zoude worden verleend, behoorly„ lyke vifie en des requireerende, Copie van „ alzulke Stukken, Reekeningen enz., als zy „ Gecommitteerden zullen vermeenen ten mees„ ten nutte van voorfz. Kerkgenootfchap noo„ dig te hebben, ter examinatie van eene Ree2 „ kening, die nu al drie jaaren verfloft is, zulks egter door den Secretaris Claesfen aldaar is geweigerd geworden ; om welke reden dezelve verzoekt, dat door deeze Vergadering zal_ worden verklaard, hoe en in welker voegen hetbefluit,door deeze Vergadering op den 23. February 1.1. genomen moet worden verftaan; te weeten:

Of hy Ondergeteekende, by weigering van zyne Mede-Gecommitteerdens, alleen,, en bp zich zelve bevoegd is, gebruik te maaken van Ulieder befluit van gem. 23 February 1. 1.

En of hy Ondergeteekende ook niet gerechtigd is, alleen, en op zich zelve te employeeren het Decreet van den 6 Maart 1795, offchoon daarvan in het Decreet van February, geen mentie word gemaakt; zynde hy Ondergeteekende, des noods, bereid, K 3 zoo-

Sluiten